Een Stap Vooruit

Remedial Teaching praktijk

Werkwijze

‘Een Stap Vooruit’ streeft naar een zo goed mogelijke samenwerking tussen de ouders, het kind, de school en onze praktijk. We werken volgens het principe van handelingsgericht diagnosticeren.
Handelingsgerichte diagnostiek bevat 5 fasen:
Intake
Strategie
Onderzoek
Indicering
Advies

1. Intake
U kunt uw kind telefonisch of per e-mail aanmelden.
Hierna vindt kosteloos het intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek kunt u de reden aangeven van aanmelding (de hulpvraag). Het gaat hierbij om de wensen en verwachtingen van ouders, school, maar ook van de leerling. Er wordt besproken wat ‘Een Stap Vooruit’ u kan bieden.

2. Strategie
In deze fase wordt een onderzoeksvraag geformuleerd. Soms is aanvullend onderzoek nodig. De RT’er bepaalt welke gegevens hij nog graag tot zijn beschikking zou hebben.

3. Onderzoek
De RT’er verzamelt zo veel mogelijk informatie over het betreffende kind. Er wordt niet alleen gekeken naar de ‘tekorten’, maar ook naar de sterke kanten en de stimulerende en compenserende factoren. Hierdoor wordt beter gezocht naar de kansen en mogelijkheden.

4. Indicering
Er is een samenvattend beeld van de situatie gemaakt, de diagnose. Hierin staat welke factoren van invloed zijn op de ervaren problemen en hoe deze elkaar onderling beïnvloeden. Het gaat er om welke verandering wenselijk is, de haalbaarheid en wat is daarvoor nodig (doelen).

5. Advies
In deze fase wordt een bruikbaar en haalbaar advies geformuleerd. Dit wordt concreet uitgewerkt in een handelingsplan. Hierin staat wie wat doet, op welke manier en wanneer.

Evaluatie is essentieel bij handelingsgericht diagnosticeren. Tijdens de adviesfase zal worden gecontroleerd of de betrokkenen zich kunnen vinden in het geschetste beeld.
Hierna zal het handelingsplan in werking treden en  zal de begeleiding van de leerling van start gaan.
Het handelingsplan zal korte en lange termijn doelen bevatten. Deze doelen zullen worden geëvalueerd.

Handelingsplan Remedial teaching